สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย

Thailand Digital Education Association (TDED)

ผู้นำในการพัฒนาดิจิทัลศึกษาของประเทศไทย

TDeD เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร (non-profit organization) ที่มุ่งพัฒนาและยกระดับดิจิทัลศึกษา โดยการให้บริการวิชาการ คำปรึกษาการวิจัยและการฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันวิชาชีพ ให้มีมาตรฐานความสามารถด้านดิจิทัลระดับมืออาชีพและเป็นสากล ด้วยบุคคลากร ผู้เชี่ยวชาญ วิธีการ หลักสูตร เทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัยและเหมาะสม

Who we are?

สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย TDeD (Thailand Digital Education Assosiation) ได้ถือกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนทั้ง ตัวแทนภาคเอกชน ภาครัฐ และผู้ที่มีเป้าหมายเพื่อร่วมสนับสนุน และพัฒนารูปแบบการศึกษา และมาตรฐานการเรียนรู้ ในยุคดิจิทัลให้เหมาะสมกับคนไทย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ

TDeD at a Glance

คณะกรรมการบริหาร

สมาคมดิจิทัล เพื่อการศึกษาไทยแห่งประเทศไทย มีคณะกรรมการบริหารที่มีความสามารถจากหลายภาคส่วนดังนี้

ผังโครงสร้างบริหาร

สมาคมดิจิทัล เพื่อการศึกษาไทยได้แบ่งโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารดังต่อไปนี้

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย ได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ามาเป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของสมาคมฯ

แนวทางการดำเนินงาน

สมาคมดิจิทัล เพื่อการศึกษาไทย มีแนวทางการดำเนินงานโดยแบ่งออกเป็น 6 เป้าหมายดังต่อไปนี้

สรุปผลงานสมาคมฯ

สรุปผลงานประจำปี 2564-2565 สามาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย (TDed) ได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

Digital for Education Consultant

ถ้าคุณกำลังมองหา Solution หรือระบบที่จะช่วยปรับเปลี่ยนสถานศึกษาของท่านให้กลายเป็น Digital Campus เราพร้อมให้ความแนะนำ

Digital Training

เรามีหลักสูตรมากมายที่จะช่วยให้องค์กรของท่าน แก้ไขปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ

Online/Offline Media

เราคือผู้เชี่ยวชาญที่สามารถผลิตสื่อได้หลายรูปแบบ (Multimedia) ที่สามารถช่วยให้องค์กรของท่านมีสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์ หรือเป็นสื่อการเรียนการสอน

TDeD Collaboration

TDeD  มุ่งพัฒนาและยกระดับดิจิทัลศึกษา ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมกันพัฒนาทั้งเนื้อหา และรูปแบบของระบบ e-Training เพื่อส่งเสริมและสนับบสนุนการ up skill, re skil เพื่อการเรียนรู้แบบ Life Long Learning อย่างยั่งยืนของคนไทย

TDeD มุ่งพัฒนาและยกระดับดิจิทัลศึกษา

สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย ให้บริการด้านการพัฒนา และการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ดิจิทัลศึกษาในทุกมิติ เรามีผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาวิชาชีพ และนักวิจัย นักวิชาการที่มุ่งพัฒนาและยกระดับดิจิทัลศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้กับการเรียน การสอน การฝึกอบรม และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาด้านการศึกษาในยุคดิจิทัล เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

Committees Quotes

NEWS

สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทยขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และเลือกตั้งนายกสมาคมTDeD

สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทยขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และเลือกตั้งนายกสมาคมTDeD

TDeD ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566  และเลือกตั้ง นายกสมาคม  สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566และเลือกตั้งนายกสมาคม วันพุธที่ 24 เมษายน...

TDeD ร่วมงานสัมมนาหอการค้า ครั้งที่ 41

TDeD ร่วมงานสัมมนาหอการค้า ครั้งที่ 41

TDeD ร่วมงานสัมมนาหอการค้า ครั้งที่ 41 สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย โดยนายกสมาคม นายอัฐพล ไชยอนันต์ และ คุณศุรางค์รัตน์ จินตนะสถิระกุล อุปนายกสมาคม ได้รับเกียรติจากหอการค้าไทย...

ลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา

ลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา นายอัฐพล ไชยอนันต์ นายกสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย ท่านอาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2563 สาขาทัศนศิลป์...

เปิดมุมมองโลกใหม่ในยุค Digital Disruption

เปิดมุมมองโลกใหม่ในยุค Digital Disruption

เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย (TDeD) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)(TPQI) สถาบันไทย –...

คุณวุฒิวิชาชีพ  คุณวุฒิของคนทำมาหากิน

คุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิของคนทำมาหากิน

เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี ที่ผ่านมา สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย ได้รับเกียรติจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รับเชิญให้เข้าร่วมงาน...

ขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศผ่าน  E – Workforce Ecosystem Platform (EWE)

ขับเคลื่อนการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศผ่าน E – Workforce Ecosystem Platform (EWE)

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. 3 หน่วยงาน ได้แก่ สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)...

พิธีลงนามออนไลน์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (KSU) และ สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย (TDED)

พิธีลงนามออนไลน์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (KSU) และ สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย (TDED)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา   สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย โดยนายอัฐพล ไชยอนันต์ นายกสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย และ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย...

Kick Off Project Art for Youth and Community

Kick Off Project Art for Youth and Community

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย (TDeD) นำโดยนายอัฐพล ไชยอนันต์ นายกสมาคม ได้จัดประชุมเพื่อ Kick Off...

เยี่ยมชมและหารือแนวทางความร่วมมือกับ ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)

เยี่ยมชมและหารือแนวทางความร่วมมือกับ ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  นายอัฐพล ไชยอนันต์ นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย...

Let’s Get Started

Ready To Make a Real Change? Let’s Build this Thing Together!

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies)

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save