สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย

Thailand Digital Education Association (TDED)

ผู้นำในการพัฒนาดิจิทัลศึกษาของประเทศไทย

TDeD เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร (non-profit organization) ที่มุ่งพัฒนาและยกระดับดิจิทัลศึกษา โดยการให้บริการวิชาการ คำปรึกษาการวิจัยและการฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันวิชาชีพ ให้มีมาตรฐานความสามารถด้านดิจิทัลระดับมืออาชีพและเป็นสากล ด้วยบุคคลากร ผู้เชี่ยวชาญ วิธีการ หลักสูตร เทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัยและเหมาะสม

Who we are?

สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย TDeD (Thailand Digital Education Assosiation) ได้ถือกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนทั้ง ตัวแทนภาคเอกชน ภาครัฐ และผู้ที่มีเป้าหมายเพื่อร่วมสนับสนุน และพัฒนารูปแบบการศึกษา และมาตรฐานการเรียนรู้ ในยุคดิจิทัลให้เหมาะสมกับคนไทย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ

TDeD at a Glance

คณะกรรมการบริหาร

สมาคมดิจิทัล เพื่อการศึกษาไทยแห่งประเทศไทย มีคณะกรรมการบริหารที่มีความสามารถจากหลายภาคส่วนดังนี้

ผังโครงสร้างบริหาร

สมาคมดิจิทัล เพื่อการศึกษาไทยได้แบ่งโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารดังต่อไปนี้

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย ได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ามาเป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของสมาคมฯ

แนวทางการดำเนินงาน

สมาคมดิจิทัล เพื่อการศึกษาไทย มีแนวทางการดำเนินงานโดยแบ่งออกเป็น 6 เป้าหมายดังต่อไปนี้

สรุปผลงานสมาคมฯ

สรุปผลงานประจำปี 2564-2565 สามาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย (TDed) ได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

Digital for Education Consultant

ถ้าคุณกำลังมองหา Solution หรือระบบที่จะช่วยปรับเปลี่ยนสถานศึกษาของท่านให้กลายเป็น Digital Campus เราพร้อมให้ความแนะนำ

Digital Training

เรามีหลักสูตรมากมายที่จะช่วยให้องค์กรของท่าน แก้ไขปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ

Online/Offline Media

เราคือผู้เชี่ยวชาญที่สามารถผลิตสื่อได้หลายรูปแบบ (Multimedia) ที่สามารถช่วยให้องค์กรของท่านมีสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์ หรือเป็นสื่อการเรียนการสอน

TDeD Collaboration

TDeD  มุ่งพัฒนาและยกระดับดิจิทัลศึกษา ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมกันพัฒนาทั้งเนื้อหา และรูปแบบของระบบ e-Training เพื่อส่งเสริมและสนับบสนุนการ up skill, re skil เพื่อการเรียนรู้แบบ Life Long Learning อย่างยั่งยืนของคนไทย

TDeD มุ่งพัฒนาและยกระดับดิจิทัลศึกษา

สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย ให้บริการด้านการพัฒนา และการทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ดิจิทัลศึกษาในทุกมิติ เรามีผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาวิชาชีพ และนักวิจัย นักวิชาการที่มุ่งพัฒนาและยกระดับดิจิทัลศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้กับการเรียน การสอน การฝึกอบรม และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาด้านการศึกษาในยุคดิจิทัล เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

Committees Quotes

NEWS

หารือความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)

หารือความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)

พฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายอัฐพล ไชยอนันต์ นายกสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย พร้อมด้วย นายจักรพันธ์ ดาปาน และนางศุรางค์รัตน์ จินตนะสถิระกุล อุปนายกสมาคมฯ เข้าพบหารือกับ...

เข้าพบและสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เข้าพบและสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

25 พฤษภาคม 2565  นายอัฐพล ไชยอนันต์ นายกสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย (TDeD) นำทีมฝ่ายผลิตสื่อของสมาคมฯ เข้าพบและสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)...

เข้าพบท่านองคมนตรีพงษ์เทพ หนูเทพ

เข้าพบท่านองคมนตรีพงษ์เทพ หนูเทพ

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายอัฐพล ไชยอนันต์ นายกสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทยและที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยนางศุรางค์รัตน์...

ร่วมหารืองานด้านการศึกษาร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมหารืองานด้านการศึกษาร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของฟันเฟืองในการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โรงแรม...

Kick Off งานสร้างสื่อ E-Training ปี 2565 สคช

Kick Off งานสร้างสื่อ E-Training ปี 2565 สคช

8 กุมภาพันธ์ 2565 คุณพิริยพงศ์ แจ้งเจนเวทย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมคุณวุฒิวิชาชีพได้เข้าร่วมการประชุมเปิดโครงการ (Kick Off Meeting)...

ส่งมอบงานระบบ LMS

ส่งมอบงานระบบ LMS

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ดร.สุรเชษฐ์ สมไชย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม และกรรมการบริหารสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย...

เข้าสวัสดีปีใหม่ท่านปลัด กทม.

เข้าสวัสดีปีใหม่ท่านปลัด กทม.

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 นายอัฐพล ไชยอนันต์ นายกสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ถือโอกาสข้าพบท่านขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร...

หารือความร่วมมือกับ บริษัท สุมิพล

หารือความร่วมมือกับ บริษัท สุมิพล

วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2564 นายจักรพันธ์ ดาปาน อุปนายกสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย และนายอนันต์ ราชาเดช กรรมการและปฏิคม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำความร่วมมือ กับ...

แสดงความยินดีในการรับตำแหน่งใหม่ ปลัด กทม.

แสดงความยินดีในการรับตำแหน่งใหม่ ปลัด กทม.

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 นายอัฐพล ไชยอนันต์ นายกสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย และผู้แทนสมาคมฯ เข้าพบเพื่อเข้าแสดงความยินดีกับท่านขจิต ชัชวานิชย์...

Let’s Get Started

Ready To Make a Real Change? Let’s Build this Thing Together!

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies)

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save